Pasen

30-03-2019

Pasen, zowat het meest belangrijke feest voor christenen.
Jezus is verrezen uit de dood, Hij leeft.
Geloven in de opstanding van Jezus, is essentieel voor iedere christen.
En toch stel ik me de vraag of er in deze tijd nog veel christenen zijn die dit echt geloven.
Ja, we geloven wel dat Jezus verder leefde in de harten en gedachten van zijn volgelingen, zoals ook onze geliefde overledenen verder leven in onze harten en gedachten, maar echt verrijzen uit de dood??

Zelfs priesters heb ik al die zienswijze horen verkondigen met als argument dat God niet tegen zijn eigen natuurwetten ingaat. Maar wat zijn natuurwetten?
Natuurwetten zijn niets anders dan grenzen die de schepping als het ware afbakenen.
Maar God wordt niet bepaald door deze wetten; Hij heeft ze gemaakt, ze horen bij de schepping.

Toen Mozes aan God vroeg: "Wat moet ik zeggen wanneer ze me vragen wat de naam is van die God?"  (In Egypte waren zoveel goden en zelfs de Israëlieten waren niet meer vertrouwd met hun God.) ;
antwoordde God iets merkwaardigs: "Ik ben die is. Zeg tegen de Israëlieten dat 'Ik Ben' u gestuurd heeft."
In de meest recente versie staat er: 'Ik zal er zijn'. Taalkundig klinkt dit natuurlijk aannemelijker. In de kerk, in teksten en uiteenzettingen is het nu vooral populair om er 'Ik ben er voor u' of 'Ik zal er zijn voor u ' van te maken. Dat klinkt natuurlijk sympathiek en met een God als iemand die altijd voor je klaar staat, kun je natuurlijk alle kanten uit.
Het resultaat is dat de benaming uit Exodus die vroeger gemeden werd als de pest, nu plots te pas en te onpas gebruikt wordt, maar dan in de moderne versie.

Maar in de oorspronkelijke versie - ook in andere talen - staat wel degelijk: 'Ik Ben' en dat is ook de bedoeling. God maakte zijn naam bekend in die zin dat Hij zijn wezen bekend maakte.
God IS; Hij was niet, Hij zal er niet zijn, Hij is, in verleden heden en toekomst. Hij is niet beperkt door tijd, Hij moet niet zoals wij de tijd seconde per seconde doorlopen, steeds vooruit. God is tijdloos. Hij is grenzeloos ook wat betreft andere voor ons normale dimensies zoals ruimte. God is niet onderworpen aan om het even welke beperking. Daarom is voor God niets onmogelijk.

In het evangelie van Johannes doet Jezus trouwens een even merkwaardige uitspraak. Raar genoeg hoor je deze zin zo goed als nooit in de kerk, tenzij hij toevallig in het evangelie van de dag staat en dan wordt hij gewoon gelezen zonder meer. Er valt ook niets aan te moderniseren, je moet het nemen zoals het er staat.
Jezus heeft een discussie met de joden over het feit of Hij door God gezonden is en Hij zegt op een bepaald moment: "Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij." De joden zeiden:"U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?" "Waarachtig, ik verzeker u,' antwoordde Jezus, 'van voordat Abraham er was, ben ik er.' De joden wilden hem toen stenigen omdat zij zeer goed wisten dat Hij zich de naam van God toe eigende.
Jezus zei dat in het Rijk van God alles mogelijk is en liet het ook zien: elk mirakel, elk wonder is een overtreding van de natuurwetten.
Zijn verrijzenis is dat ook.